niedz.. lip 14th, 2024
Jak przejść z książki przychodów i rozchodów na pełną księgowość?

Przedsiębiorstwa muszą mieć świadomość, że księgowość służy również im. Jest to system, który pozwala na bieżąco otrzymywać informacje o przedsiębiorstwie. Odpowiedni system rachunkowości pozwala na pełniejszą analizę finansową przedsiębiorstw. W pewnym momencie swojego rozwoju, przedsiębiorstwa muszą przejść na pełną księgowość. Kłopotliwy jest jednak proces przechodzenia na taki system.

Aby w odpowiedni sposób ustalać wysokość opodatkowania, należy podstawić księgi na podstawie zasad rachunkowości. Możliwe są dwa systemy prowadzenia rachunkowości: prostsza księga przychodów i rozchodów oraz pełna księgowość (za pomocą ksiąg rachunkowych). System służy określeniu wysokości osiągniętej straty.

Kiedy trzeba przejść na pełną księgowość?

W ustawie o rachunkowości jest jasno określone w jaki sposób należy prowadzić księgowość. Księgi przychodów i rozchodów jeśli przychody przekroczyły 2 miliony euro netto, nie mogą prowadzić:

  • osób fizyczne,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie.

Kurs euro liczy się zgodnie z UoR, czyli po średnim kursie publikowanym przez NBP na pierwszy roboczy dzień października.

Jak rozpocząć przechodzenie na pełną księgowość?

Podstawą jest poinformowanie Urzędu Skarbowego do końca roku poprzedniego. Z tym, że zawiadomienie musimy złożyć jedynie gdy przechodzimy dobrowolnie na pełną księgowość. Jeśli wynika to z ustawy o rachunkowości, to nie musimy informować Urzędu Skarbowego. Czy to oznacza, że z własnej woli możemy przejść na pełną księgowość? Tak. Po co to robić? Żeby mieć pełniejszą informację o przedsiębiorstwie i być wcześniej gotowym na zmianę systemu. Pełna księgowość może czasami również pozwolić na otrzymywanie wyższego kredytowania od banków.

Polecamy także:

Jak wygląda proces przechodzenia na pełną księgowość?

Mimo, że nie jest to złożony i niezwykle skomplikowany proces, to wymaga on dużej sprawności i świadomości. Sprawności w księgowości oraz świadomości przepisów. Pierwszym etapem jest zamknięcie książki przychodów i rozchodów z roku poprzedniego. Tak naprawdę nie różni się to niczym szczególnym od remanentu końcowego. Szczególnie musimy zwrócić uwagę na przeprowadzenie wiernego spisu z natury oraz na uwzględnieniu wszystkich dowodów księgowych. Nie obejdzie się bez podsumowania wszystkich kolumn księgi.

Niezbędnym etapem jest sporządzenie pełnego inwentarza. Oznacza to, że powinniśmy dokonać pełnego wykazu aktywów i pasywów. Innymi słowy, musimy zapisać wszystkie zasoby, które mają określoną wartość pieniężną. Robimy to oczywiście w ramach ich wartości księgowej. Jeśli maszyna uległa już całkowitej amortyzacji to uwzględniamy ją jako bezwartościową, nawet jeżeli z niej korzystamy. Należy ustalić też wynik z prowadzonej działalności. Co ważne, inwentarz zaliczany jest do ksiąg rachunkowych. To znaczy, że będzie on podstawą do otwierania pozostałych ksiąg.

Następnie należy dokonać otwarcia ksiąg rachunkowych. Te zbiory zapisów księgowych pozwolą na otwarcie dziennika, księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych. Możliwe będzie otwarcie też zestawień obrotów i sald kont księgi głównej, sald kont ksiąg pomocniczych a ponadto inwentarza. Należy wiedzieć, że otwarcie musi nastąpić do połowy stycznia. Otwarcie polega na zapisaniu sald początkowych wszystkich składników aktywów i pasywów. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że każdy składnik będzie zapisywany osobno.

Jak przejść z książki przychodów i rozchodów na pełną księgowość?Prawdopodobnie najbardziej zawiłą rzeczą jest stworzenie odpowiedniej polityki rachunkowości. Wybór jej parametrów powinien zależeć od działalności przedsiębiorstwa, wielkości czy zakresu działania. Zupełnie inną politykę będzie miało przedsiębiorstwo budowlane a inną przedsiębiorstwo wykonujące przewozy. Kluczowe jest również uwzględnienie liczby pracowników i sposobu ich zatrudniania (np. umowa o pracę, dzieło itp.). Polityka rachunkowości musi być oczywiście zgodna z ustawą. Kluczowe jest zachowanie zasady ostrożności. Oznacza to, że polityka nie powinna prowadzić do zniekształcenia wyniku finansowego. Polityka rachunkowości musi być jasno opisana w dokumentacji przedsiębiorstwa. Powinny być tam zasady wyceny aktywów i pasywów. Należy również opierać się na rozwiązaniach wzorcowych. Z tym, że te przykłady muszą być adekwatne do sytuacji przedsiębiorstwa. Należy również wskazać w jaki sposób dochodzi się do wyniku finansowego (sposobem porównawczym czy kalkulacyjnym). Polityka księgowości musi być zarówno wygodna, jak i pozwalać na wiarygodną ocenę sytuacji.

W ten sposób możemy wprowadzić bilans otwarcia do ksiąg rachunkowych. Należy tutaj pamiętać o zasadzie równowagi bilansowej (aktywa równają się pasywom). Niezbędne jest otwarcie kont syntetycznych (księgi głównej) i analitycznych (księgi pomocniczej). Sposób tworzenia kont analitycznych powinien wynikać z potrzeb przedsiębiorstwa.

W końcu możemy dokonać aktualizacji wpisu do ewidencji. Innymi słowy możemy zaktualizować informacje o sposobie prowadzenia księgowości. Możemy tego dokonać przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Alternatywnym sposobem jest złożenie NIP-2 do Urzędu Skarbowego.